نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می دهد که هوادارهای سریال بیشتر چه کسی را با دریل زوج تصور می کنند. دریل هرگز داستان عاشقانه ای در سریال نداشته است و این موضوع باعث شده که هوادارها در ذهن خودشان و مطابق سلیقه شان برای او زوجی در نظر بگیرند.

در نظرسنجی انجام شده در سایت Reddit، دویست و سی و هفت (237) رای از 510 رای کانی را به عنوان زوج دریل انتخاب کرد. سگ (داگ) با 163 رای دوم شد و کارول با 73 و بث با 37 رای به ترتیب سوم و چهارم شدند.