طبق نظرسنجی ای که در قسمت دوم این فصل برنامه تاکینگ دد انجام شد، 53 درصد بیننده ها با تصمیم مگی در کمک نکردن به گِیج مخالف بودند و 47 درصد دیگر با این تصمیم موافق بودند.
طبق گفته آنجلا کانگ، نیاز بود که داستان به چنین سمتی برود تا نشان داده شود که مگی باید تصمیمات مهمی بگیرد، هر چه قدر هم که وحشتناک باشد.