اسکات گیمپل درباره فصل هفتم FTWD گفت: این فصل امواج شوک آوری به دنیای واکینگ دد وارد میکند. به طور قطع میشود گفت که این فصل یکی از بزرگترین فصل های دنیای واکینگ دد خواهد بود.