رابرت کرکمن خالق مردگان متحرک در نظر داشت که ریک گرایمز را در جلد ششم کمیک بکشد. در واقع قرار بود به جای مرگ شین، این ریک باشد که کشته میشود.

رابرت کرکمن در این مورد توضیح داد :

“به جای اینکه کارل شین رو بکشه، فکر کردم که کارل اونا رو توی جنگل لحظه ای که شین ریک رو میکشه پیدا کنه. درسته، من از همون جلد ششم کشتن ریک گرایمز رو نظر نظر داشتم. شین نمیدونست که کارل اون رو دیده، بنابراین میتونست رابطه ی متشنجی بین اونا شکل بگیره.”