دریل دیکسون اولین شخصیتی از سریال است که تصویرش از فصل پایانی مردگان متحرک منتشر می شود.