به طور رسمی اعلام شده که بخش بزرگی از داستان هشت قسمت ابتدایی فصل یازدهم، حور محور گروه ریپرها است. همچنین یکی از کاراکترهایی که در گذشته به عنوان دوست در سریال دیده شده، دوباره به سریال بازخواهد گشت ولی این بار در قالب یک دشمن او را خواهیم دید. همچنین دنیای واکینگ دد بزرگتر خواهد شد و آشنایی کاملی با جامعه کامن ولث خواهیم داشت.